Nieuwe wet en regelgeving

Voor particulieren:

 • De hypotheekrente-aftrek is aangepast. Zo mogen er geen aflossingsvrije hypotheken meer worden afgesloten. De hypotheekrente-aftrek zal de komende jaren langzaam worden afgebouwd tot een minimale fiscale aftrek.
Voor particulieren en bedrijven: 
 • De maximale werkeloosheidsuitkering bedraagt 24 maanden, afhankelijk van het aantal arbeidsjaren, die u voorafgaand aan uw werkeloosheid heeft opgebouwd.
 • Sinds enkele jaren is de flexibilisering van het BV-recht van kracht: Dit houdt o.a. in, dat de eis van het minimum kapitaal van € 18.000,-- is komen te vervallen. Onder het nieuwe BV-recht dient ten minste één aandeel met stemrecht te worden uitgegeven. Het aandeel kan zelfs een nominale waarde hebben van slechts één eurocent.  
 •                        Nieuwe wetten na 1 juli 2022

  Goed om te weten: deze wetten volgen na 1 juli

  1. Werkgever zorgt voor heldere arbeidsvoorwaarden (1 augustus 2022)

  Werkgevers moeten zorgen voor heldere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat:

  • de informatieplicht naar je medewerkers wordt uitgebreid. Zo moet je hen per 1 augustus schriftelijk informeren over de duur en voorwaarden van de proeftijd, vakantie- en verlofregelingen, de plek waar het werk wordt gedaan, een mogelijk recht op opleiding, wat de onderdelen van het loon zijn en informatie geven over hoe het gaat bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst;
  • het kan zijn dat je door de wet of CAO bepaalde opleidingen aan je werknemers moet verstrekken. De werkgever moet de opleiding betalen en medewerkers moeten de opleiding onder werktijd kunnen volgen;
  • je een werknemer niet mag tegenhouden om buiten zijn werktijden voor een andere werkgever te werken. Tenzij je een goede reden hebt om dit te verbieden, zoals de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie of het vermijden van belangenconflicten;
  • een werknemer die minimaal 26 weken in dienst is een verzoek mag doen voor een vorm van werk met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Een werknemer mag maximaal een keer per jaar zo'n verzoek doen. De werkgever moet binnen één maand schriftelijk en gemotiveerd reageren. Werkgevers met minder dan 10 werknemers hebben hiervoor 3 maanden de tijd.
  • werkgevers voor werknemers met een onvoorspelbaar werkpatroon (oproepkrachten) moeten vastleggen op welke dagen en of in welke tijdvakken zij de werknemer kunnen opgeroepen. Oproepen buiten deze dagen of tijdvakken mag de werknemer weigeren.

  De Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden gaat naar verwachting in op 1 augustus 2022. Deze ingangsdatum is nog niet definitief.*

  2. Ouderschapsverlof voor een deel betaald (2 augustus 2022)

  De Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) gaat in op 2 augustus 2022. Ouders krijgen dan de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof betaald. De uitkering voor het betaald ouderschapverlof gaat omhoog van 50 naar 70% van het dagloon. Een werknemer moet het betaalde verlof in het eerste levensjaar van het kind opnemen. De resterende 17 weken van het ouderschapsverlof kan een werknemer nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind opnemen. Dit laatste deel van het ouderschapsverlof is onbetaald, behalve als werkgever en werknemers daar binnen hun bedrijf of collectieve arbeidsovereenkomst andere afspraken over maken.

  3. Afschermen bezoekadres Handelsregister bij (mogelijke) dreiging (1 oktober 2022)

  Het wordt mogelijk om je bezoekadres in het Handelsregister af te schermen als er sprake is van een (mogelijke) dreiging voor jezelf of een medebewoner. Het afschermen van je bezoekadres kan in twee situaties:

  1. In geval van een concrete dreiging. Deze afscherming geldt ook als het betreffende adres geen woonadres is.
  2. Voor mensen die blootstaan aan waarschijnlijke dreiging, door bijvoorbeeld het uitoefenen van een bepaald beroep.
   Voor deze preventieve afscherming maakt KVK ook afspraken met beroepsorganisaties, zodat KVK deze verzoeken sneller af kan handelen. Deze preventieve afscherming is door Europese richtlijnen niet mogelijk voor besloten- en naamloze vennootschappen.

  KVK schermt nu al op verzoek een bezoekadres af als er sprake is van een dreigement of waarschijnlijke dreiging. KVK loopt hiermee vooruit op de nieuwe regeling.

  4. Maatregelen om kwaliteit in de bouw te verbeteren (1 januari 2023)

  Er komen maatregelen om de kwaliteit in de bouw te verbeteren en de positie van de particuliere en zakelijke consument te beschermen. Zo zijn bouwers straks verplicht een onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitscontroleur in te schakelen. Ook verandert de aansprakelijkheid bij verborgen gebreken: een bouwer blijft ook na oplevering aansprakelijk voor gebreken die een klant na het moment van de oplevering ontdekt. Tenzij deze gebreken niet aan de bouwer zijn toe te rekenen. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat naar verwachting in op 1 januari 2023.

  De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

  5. Met Omgevingswet meer snelheid in ruimtelijk project (1 januari 2023)

  De Omgevingswet moet het makkelijker maken om een ruimtelijk project in een keer aan alle regels te toetsen. 26 bestaande wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water (Omgevingsrecht) komen straks samen in één Omgevingswet. Dit betekent onder andere snellere en goedkopere besluitvorming, vereenvoudiging van regels en het einde van overbodige regels. Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, moet elke gemeente zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Lees hier wat voor jou verandert.

  Deze wet gaat naar verwachting in op 1 januari 2023. Deze ingangsdatum is nog niet definitief.*


  4. Wetswijzigingen januari t/m juni 2022

  Dit zijn de belangrijkste nieuwe wetten en wetswijzigingen tot 1 juli 2022.

  1. Belasting op benzine, diesel en LPG omlaag (1 april 2022)

  De accijns op LPG (waaronder vloeibaar propaan en butaan) en LNG is met 4,1 cent per liter verlaagd. De accijns op benzine en diesel is met 21% omlaaggegaan.

  Dat betekent voor benzine een verlaging van 17,3 cent per liter. Diesel is 11,1 cent per liter goedkoper geworden.

  De verlaging van de accijns op LPG, LNG, benzine en diesel duurt tot en met 31 december 2022.

  2. Nieuwe regels voor slimme apparaten en digitale producten (27 april 2022)

  Er gelden nieuwe regels voor de verkoop van slimme apparaten en digitale producten, zoals apps, e-books, streamingdiensten, slimme koelkasten en smart tv’s. Verkoop je producten met een digitale inhoud of verleen je een digitale dienst? Dan gelden de volgende regels:

  1. Je bent als verkoper verantwoordelijk voor een goed functionerend product.
  2. Je moet (veiligheids- en software-) updates leveren.
  3. Als het digitale product niet werkt, moet je een oplossing bieden.

  De nieuwe regels gelden voor alle landen binnen de Europese Unie (EU).

  3. Nieuwe regels voor online verkopen (28 mei 2022)

  Heb je een webwinkel of online platform? Dan heb je vanaf 28 mei 2022 te maken met een informatieplicht en nieuwe regels voor onder andere je reviews, prijzen, aanbiedingen en ‘gratis’ digitale diensten, zoals:

  1. een verbod om zoekresultaten weer te geven zonder duidelijk te maken dat het betaalde reclame betreft of dat er is betaald om een hogere plaatsing te krijgen;
  2. online handelaren moeten consumentenbeoordelingen voor publicatie controleren op echtheid;
  3. een verbod op het (laten) plaatsen van valse consumentenbeoordelingen;
  4. meer rechten voor consumenten als ze gebruik maken van ‘gratis’ digitale diensten waarvoor zij persoonlijke gegevens moeten opgeven, zoals sociale media.

  Lees hier alle veranderingen: Nieuwe regels voor online verkopen op komst.

  4. Opkopen grote aantallen kaartjes voor evenementen beperkt (28 mei 2022)

  Veel ticketverkopers hebben hun algemene voorwaarden aangepast, zodat zij het aantal kaartjes dat zij aan één persoon kunnen verkopen kunnen beperken. Het is voor handelaren verboden om deze beperkingen te omzeilen door gebruik te maken van bepaalde computerprogramma's.

  Handelaren kunnen zo niet meer met computerprogramma's veel kaartjes tegelijk kopen voor evenementen en deze daarna, vaak voor hogere prijzen, doorverkopen aan consumenten.

  5. Korting mag niet misleidend zijn (28 mei 2022)

  Door deze nieuwe regel moet de prijs waar de korting van afgaat, de ‘van-prijs’, de laagste prijs zijn die de verkoper 30 dagen voorafgaand aan de aanbieding heeft gevoerd.

  Er zijn drie uitzonderingen op deze regel:

  • progressief lager maken van de prijs (acties met een steeds stijgende korting)
  • producten die minder dan 30 dagen op de markt zijn (introductiekorting)
  • producten die snel bederven (met een 'te gebruiken tot'-datum)

  Zo komt een wet tot stand

  Soms wordt een wet of wetswijziging aangekondigd, maar blijkt later dat deze niet doorgaat of dat de ingangsdatum verschuift. Waarom gaat een aangekondigde wet soms wel en soms niet door?

  In grote lijnen verloopt het proces van wetgeving als volgt. Ministeries en de Tweede Kamer bereiden wetten voor. Na goedkeuring door de Tweede kamer gaat de wet naar de Eerste Kamer. De Eerste Kamer mag het wetsvoorstel alleen aannemen of verwerpen. Als het wetsvoorstel ook in de Eerste Kamer is aangenomen, publiceert de regering de nieuwe wet in het Staatsblad.

  Het tijdstip waarop een wet ingaat, kan in de wet zelf staan. Ook kan in de wet staan dat de overheid dit tijdstip later vaststelt in een Koninklijk Besluit (KB). Het KB komt in het Staatsblad te staan.

  Omdat het wetgevingstraject uit veel stappen bestaat, kan het lang duren voordat een wet echt ingaat. Ook wisselingen van Tweede Kamerleden of Eerste Kamerleden kunnen van invloed zijn op de voortgang. Als het kabinet demissionair is, handelt het alleen lopende zaken af en neemt het geen grote besluiten.

  Op Ondernemersplein.nl vind je alle nieuwe wetten en wetswijzigingen die voor ondernemers belangrijk zijn. Bij de wetswijziging staat ook de ingangsdatum van de wet en of de wet definitief is.

  Ondernemersplein is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

 
 Voor vragen hieromtrent kunt u te allen contact  met ons opnemen.